REGULAMIN

 1. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Wielkość jednej strony tłumaczenia uwierzytelnionego to 1125 znaków (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r.), zaś tłumaczenia zwykłego to 1800 znaków wraz z odstępami między wyrazami. Liczba stron obliczana jest po przetłumaczeniu tekstu.
 3. Tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są w jednym egzemplarzu. Za każdy dodatkowy egzemplarz doliczana jest opłata według cennika.
 4. Za termin wykonania tłumaczenia uznaje się termin, wskazany w zleceniu.
 5. “words connect” oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia, jednak zdaje sobie sprawę z konieczności ścisłej współpracy z Klientem w następujących przypadkach:
  1. W przypadku konieczności zastosowania specyficznej nomenklatury Klient powinien dostarczyć glosariusz, zawierający słownictwo, którego należy użyć podczas wykonywania tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia takowego glosariusza, zostanie zastosowane słownictwo poprawne, zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem tłumacza, aczkolwiek niekoniecznie zgodne z życzeniem i oczekiwaniami Klienta.
  2. Klient jest zobowiązany zgłosić informacje o tłumaczeniu, przeznaczonym do publikacji. Wówczas niezbędne jest dodatkowe zamówienie opcji ,,korekty tekstu”.
 6. Wszelkie uzasadnione zastrzeżenia i reklamacje, dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia, będą honorowane, jeżeli zostaną zgłoszone, wskazane i uzasadnione przez Klienta w ciągu 14 dni od daty wykonania tłumaczenia. “words connect” ma prawo do dokonania poprawek i usunięcia wad w ustawowym terminie. Niezgłoszenie zastrzeżeń w ciągu 14 dni od daty przekazania tłumaczenia Klientowi oznacza przyjęcie wykonanego tłumaczenia bez zastrzeżeń.
 7. “words connect” nie przyjmuje zastrzeżeń i reklamacji, zgłaszanych do zleceń, wykonywanych w trybie ekspresowym i superekspresowym.
 8. “words connect” ma prawo dochodzić zapłaty należności oraz naliczać ustawowe odsetki od zaległych należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 10. Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.